RW

Personalia
No Nama Jabatan Foto
1 RUSINO KETUA RW 001, DUSUN DESA
2 ENCU SAMSU KETUA RW 002 DUSUN DESA
3 Drs.YOYO KUSWAYA KETUA RW 003 DUSUN DESA
4 SARIPUDIN KETUA RW 004 DUSUN DESA
5 IAS KETUA RW 005 DUSUN DESA
6 SARIP KETUA RW 006 DUSUN DESA
7 MA'MUN KETUA RW 007 DUSUN DESA